Regelgeving

Regelgeving competities afdeling 6

Toernooireglement districtscompetitie

Artikel 1: Inleiding

1.1       Een equipe bestaat uit drie leden van dezelfde vereniging.

1.2       De plaatsen en klasseringen die door de equipes zijn behaald, komen toe aan de vereniging van de equipe.

1.3       De competitie wordt gespeeld in klassen.

1.4.      De competitie speelt zich af over drie of vier wedstrijddagen.

1.5       De competitie wordt georganiseerd door of namens het districtsteam.

Artikel 2: Deelname/Toegankelijkheid

2.1       Een speler kan slechts uitkomen voor de vereniging, die is vermeld op zijn/haar licentie.

2.2       Wordt een equipe teruggetrokken of van verdere deelname uitgesloten, dan worden alle door deze equipe gespeelde wedstrijden als niet gespeeld beschouwd en wordt deze equipe teruggezet naar de laatste plaats in de rangschikking.

2.3       Artikel 2.2 is van overeenkomstige toepassing bij een equipe die drie of meer partijen niet heeft gespeeld.

Artikel 3: Vervangers en invallers

3.1       Vervangers zijn toegestaan.
Zij dienen vóór aanvang van de competitie aan de wedstrijdleiding schriftelijk te worden gemeld.

3.2       Op maximaal twee van de vier speeldagen is per equipe één invaller toegestaan.

3.3       In uitzonderlijke gevallen, indien de bonafide verhindering van twee leden van een equipe kan worden aangetoond, kan de wedstrijdleiding twee invallers toestaan.

3.4       Het is een deelnemer aan de competitie niet toegestaan als invaller te fungeren in een andere equipe in de competitie.

3.5       Een licentiehouder die eenmaal is ingevallen mag niet meer invallen in een andere equipe die uitkomt in dezelfde klasse.

3.6       Een licentiehouder die twee keer is ingevallen in een bepaalde klasse, mag niet meer in een lagere klasse invallen.

3.7       Een invaller dient vóór aanvang van de eerste partij van een speeldag schriftelijk te worden gemeld bij de wedstrijdleiding.

3.8       In het geval van een calamiteit kan het afdelingsbestuur − gehoord de betrokkenen − besluiten af te wijken van deze bepalingen.

Artikel 4: Klasse-indeling

4.1       Indien twee of meer equipes van één vereniging in eenzelfde klasse uitkomen, ontmoeten zij elkaar zo mogelijk op de eerste speeldag.

Artikel 5: Wedstrijdsysteem

5.1       De competitie speelt zich af op de navolgende niveaus:
één eerste klasse;
één tweede klasse.

5.2       De eerste klasse is samengesteld uit 16 equipes.
In de tweede klasse is een afwijking toegestaan.

5.3.      Er wordt gespeeld volgens een schema, waarbij alle equipes per klasse elkaar één keer ontmoeten.

5.4       Bij het opmaken van het klassement gelden de volgende bepalingen:

5.4.1    De rangschikking in de klassen wordt bepaald door het aantal gewonnen partijen.

5.4.2    Indien het aantal gewonnen partijen van twee of meer equipes gelijk is, zijn voor de rangschikking achtereenvolgens de volgende criteria van kracht:

a.        het onderlinge resultaat;

b.        het onderlinge saldo;

c.        het algemene saldo.

Indien ook dat laatste gelijk is, worden beslissingswedstrijden vastgesteld voor de bepaling van de eindrangschikking.

Artikel 6: Verwerking van uitslagen

6.1       Voor de verwerking van de uitslagen gelden de volgende bepalingen:

6.1.1    Na elke wedstrijd dienen de beide equipeleiders de uitslag op hun wedstrijdkaart te noteren en deze vervolgens door de tegenstander te laten paraferen.
De leider van de winnende equipe meldt de uitslag aan de wedstrijdleiding.

6.1.2    Na de laatste wedstrijd moeten de wedstrijdkaarten volledig ingevuld worden ingeleverd bij de wedstrijdleiding, die tekent voor ontvangst.

Artikel 7: Promotie en degradatie

7.1       Voor promotie en degradatie gelden de volgende regels:

7.1.1    De nummers 1, 2, 3 en 4 van de tweede klasse promoveren naar de eerste klasse.

7.1.2    De nummers 13, 14, 15 en 16 van de eerste klasse degraderen naar de tweede klasse.

Artikel 8: Slotbepaling

8.1       Bij calamiteiten en in omstandigheden waarin de regelgeving voor de districtscompetitie niet voorziet, beslist het districsteam c.q. de coördinator wedstrijdzaken.

Algemene regels districtscompetitie

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld voor een equipe dient vóór aanvang van de competitie te zijn bijgeschreven op de bankrekening van de Nederlandse Jeu de Boules Bond. De verenigingen ontvangen een factuur van de bond.

Het inschrijfgeld bedraagt 30 euro per equipe.

Licenties

De equipeleider dient zich ten minste een kwartier voor het aanvangstijdstip te melden bij de wedstrijdleiding om de licenties van zijn equipe te tonen en de wedstrijdkaart in ontvangst te nemen. Daarbij dient tevens een eventuele invaller te worden opgegeven. De licenties worden door de wedstrijdleiding gecontroleerd.

Ingevolge de regarderende wetgeving dient iedere deelnemer tevens een identiteitsbewijs te kunnen tonen.

Kleding

Het is verplicht om per equipe uniforme bovenkleding te dragen.

Rustpauze

Na elke partij is een rustpauze toegestaan van maximaal vijftien minuten. De wedstrijdleiding is bevoegd in dezen een aanwijzing aan een equipe op te leggen.

Afgelasting

Bij hoge uitzondering kan een wedstrijddag worden uitgesteld. In geval van slechte weersomstandigheden dienen de deelnemers wel tijdig aanwezig te zijn. Er kan eventueel later worden begonnen of er kunnen minder partijen worden gespeeld. Indien de vereniging op wier accommodatie de speeldag plaatsheeft beschikt over een overdekte speelruimte, kan worden besloten de wedstrijden naar die ruimte te verplaatsen.

De beslissingen in dezen worden genomen door de wedstrijdleiding in overleg met de scheidsrechter en de jury.

Prijzen

Voor de eerste drie plaatsen in de eindrangschikking van alle klassen worden prijzen beschikbaar gesteld.

Alcohol

Het is niet toegestaan alcohol te gebruiken tijdens wedstrijden.

Daarnaast wordt iedereen dringend verzocht matiging te betrachten bij het gebruik van alcoholische dranken.

De nuttiging van zelf meegebrachte alcoholische dranken is in kantines niet toegestaan.

Roken en mobiele telefoons

Roken én het gebruik van mobiele telefoons tijdens wedstrijden zijn niet toegestaan.

Daarnaast wordt iedereen dringend verzocht op het speelterrein het gebruik van mobiele telefoons zo veel mogelijk te beperken.

Sancties

Aan equipes, leden van equipes of verenigingen die zich niet houden aan de regelgeving van de afdelingscompetitie worden sancties opgelegd, zulks ter beoordeling van het afdelingsbestuur.

Deze sancties kunnen bestaan uit: waarschuwing, schorsing, schikkingsvoorstel, inname van licentie, wedstrijden als niet gespeeld verklaren, terugzetting naar laatste plaats in rangschikking, geen toebedeling van wedstrijddagen aan de betreffende vereniging in volgend jaar.

In het geval van een schikkingsvoorstel, wordt dit opgelegd aan de vereniging waarvoor de betreffende equipe uitkomt.

Sluiting kantine

Een vereniging kan haar kantine sluiten een half uur na beëindiging van de laatste partij van een wedstrijddag.

Daarbij dient rekening te worden gehouden met de voorwaarden in de gemeentelijke vergunning van de betreffende vereniging.

Ten slotte

De deelnemers dienen zich te houden aan de huisregels van de verenigingen.

 

Algemene regels zomer-clubteam-competitie

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld voor een team dient vóór aanvang van de competitie te zijn bijgeschreven op de bankrekening van de Nederlandse Jeu de BoulesBond. De verenigingen ontvangen een factuur van de bond.

Het inschrijfgeld bedraagt 66 euro per team.

Licenties

Deelnemers moeten hun licentie kunnen tonen. Ingevolge de regarderende wetgeving dient iedere deelnemer tevens een identiteitsbewijs te kunnen tonen.

Speeldata

Voor alle klassen gelden de volgende speeldagen: 6 april, 20 april, 11 mei, 1 juni, 15 juni, 29 juni, 24 augustus, 31 augustus, 14 september en 28 september.

De slotdag wordt gespeeld bij de verenigingen Boulamis te Bunschoten en Les Cailloux te Zeist.

Tijdschema

De wedstrijden beginnen in principe om 19.30 uur.

De pauzes tussen de partijen dienen kort te worden gehouden.

Deelname/Toegankelijkheid

1.   Een speler kan slechts uitkomen voor de vereniging, die is vermeld op zijn/haar licentie.

2.    Een clubteam bestaat uit zes spelers.

3.    De namen van de spelers van een team en de volgorde van hun namen op de speellijst worden per wedstrijdavond van tevoren opgegeven.
Na de start van de wedstrijdavond is het niet toegestaan om de volgorde van de spelers op de speellijst te wijzigen.

4.    Wordt een team teruggetrokken of van verdere deelname uitgesloten, dan worden alle door dit team gespeelde wedstrijden als niet gespeeld beschouwd en wordt dit team teruggezet naar de laatste plaats in de rangschikking.

 5.   Elk clubteam kent een teamcaptain.
De teamcaptain is verantwoordelijk voor de correcte invulling van de namen en de licentienummers van de leden van zijn team en van de uitslagen van de gespeelde wedstrijden.

6.    De teamcaptains zijn samen verantwoordelijk voor de juiste volgorde van de te spelen partijen, zoals deze op het wedstrijdformulier staan aangegeven.

Vervangers en invallers

1.    Vervangers zijn toegestaan.
Zij dienen door de vereniging waarvoor zij uitkomen schriftelijk te worden gemeld.

2.    Op elke speelavond zijn per team maximaal twee invallers toegestaan.

3.    Het is een deelnemer aan de competitie niet toegestaan als invaller te fungeren in een ander team in de competitie.

4.    Een licentiehouder die eenmaal is ingevallen mag niet meer invallen in een ander team dat uitkomt in dezelfde poule.

5.    Een licentiehouder die twee keer is ingevallen in een bepaalde klasse, mag niet meer in een lagere klasse invallen.

6.    De invallers dienen voor aanvang van de eerste wedstrijd te worden vermeld op het wedstrijdformulier en te worden gemeld bij de captain van de tegenstander. Deze heeft het recht om de licentie van de invaller te controleren.

7.    In het geval van een calamiteit kan het afdelingsbestuur − gehoord de betrokkenen − besluiten af te wijken van deze bepalingen.

Wedstrijdsysteem

1.    De zes spelers van een team vormen per speelavond twee tripletten en drie doubletten.

2.    In de eerste en in de derde ronde spelen de tripletten tegen elkaar.

3.    In de tweede ronde spelen de doubletten tegen elkaar.

4.    Alle clubteams ontmoeten elkaar twee keer in hun poule; éénmaal uit en éénmaal thuis.

Verwerking van uitslagen

1.    Elke gewonnen wedstrijd van een team levert één wedstrijdpunt op.

2.    Bepalend voor de eindrangschikking in een poule is het aantal behaalde wedstrijdpunten.

3.    Bij een gelijke stand gelden achtereenvolgens de volgende criteria:

a.    het aantal gewonnen partijen van de equipes van een team;

b.    het resultaat van de onderlinge ontmoetingen;

c.    de score van de wedstrijden bij de onderlinge ontmoetingen.

4.       Het thuisspelende team zorgt voor het wedstrijdformulier.

5.       De teamcaptains tekenen na afloop beiden het wedstrijdformulier.

6.       De thuisspelende vereniging stuurt het wedstrijdformulier op de dag volgend op de speelavond naar de competitieleider.

Afgelasting

1.    Bij slecht weer dient door beide teamcaptains een afspraak te worden gemaakt om een wedstrijd wel of niet te spelen; is er geen overeenstemming dan dient de wedstrijd door te gaan.

2.    De beide teamcaptains kunnen besluiten – indien de mogelijkheid daartoe bestaat – de wedstrijd te spelen in een overdekte accommodatie.

3.    Indien een wedstrijd niet wordt gespeeld, moet door beide teamcaptains een nieuwe afspraak worden gemaakt.
De wedstrijd moet vóór de eerstvolgende wedstrijddag worden ingehaald.
Voor een afwijking van het programma is toestemming vereist van het districtsteam c.q. de coördinator wedstrijdzaken.

Prijzen

Voor de eerste twee plaatsen in de eindrangschikking van alle klassen worden prijzen beschikbaar gesteld.

Promotie en degradatie

De promotie- en degradatieregeling is als volgt:

a.    De nummers 1 van de eerste klasse-poules promoveren naar de hoofdklasse.

b.    De nummers 1 van de tweede klasse-poules promoveren naar de eerste klasse.

c.    De nummers 5 en 6 van de hoofdklasse degraderen naar de eerste klasse.

d.    De nummers 5 en 6 van de eerste klasse-poules degraderen naar de tweede klasse.

Ten slotte

De hoofdstukken ‘kleding’, ‘rustpauze’, ‘alcohol’, ‘roken en mobiele telefoons’, ‘sancties’ en ‘sluiting kantine’ van de regels voor de afdelingscompetitie zijn van overeenkomstige toepassing voor de zomer-clubteam-competitie.

Slotbepaling

Bij calamiteiten en in omstandigheden waarin de regelgeving voor de zomer-clubteam-competitie niet voorziet, beslist het afdelingsbestuur.
Het afdelingsbestuur kan het nemen van een beslissing delegeren aan het bestuurslid wedstrijdzaken.

Competitieleider zomer-clubteam-competitie

Sino van der Heide | Wieringer Vlaak 23;

3752 TG  Spakenburg | Telefoon: 033-2987537 | 06-50435260;

E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Toernooireglement winter-doublette-competitie

Artikel 1: Inleiding

1.1       Elke equipe bestaat uit twee leden van dezelfde vereniging.

1.2       De plaatsen en klasseringen die door de equipes zijn behaald, komen toe aan de vereniging van het doublette.

1.3       De competities worden gespeeld in klassen, zo nodig bestaande uit een aantal poules.

1.4     De competities worden georganiseerd door of namens het districtsteam.

Artikel 2: Deelname/Toegankelijkheid

2.1       Een speler kan slechts uitkomen voor de vereniging, die is vermeld op zijn/haar W-licentie.

2.2       Een deelnemer die gedurende een competitie wordt overgeschreven naar een andere vereniging binnen de afdeling, kan daarna alleen namens de nieuwe vereniging deelnemen aan een afdelingscompetitie.

2.3       Wordt een equipe teruggetrokken of van verdere deelname uitgesloten, dan worden alle door deze equipe gespeelde wedstrijden als niet gespeeld beschouwd en wordt deze equipe teruggezet naar de laatste plaats in de rangschikking.

2.4.      Artikel 2.3 is van overeenkomstige toepassing bij een equipe die drie of meer dan drie partijen niet heeft gespeeld.

Artikel 3: Vervangers en invallers

3.1       Vervangers zijn toegestaan.

3.2       Op maximaal vijf van de tien speelavonden van de doublette-competitie is per equipe één invaller toegestaan.

3.3       Het is een deelnemer aan een competitie niet toegestaan als invaller te fungeren in een andere equipe in dezelfde competitie.

3.4       Een licentiehouder die twee keer is ingevallen in een bepaalde klasse, mag niet meer in een lagere klasse invallen.
Invallen in een hogere klasse is wel toegestaan.

3.5       Een licentiehouder die eenmaal is ingevallen mag niet meer invallen in een andere equipe of een ander team die/dat uitkomt in dezelfde poule.

3.6       Invallers bij de doublette-competitie dienen vóór aanvang schriftelijk te worden gemeld bij het districtsteam c.q. de coördinator wedstrijdzaken.

3.7       In het geval van een calamiteit kan het districtsteam − gehoord de betrokkenen − besluiten af te wijken van deze bepalingen.

Artikel 4: Loting

4.1       De indeling van de equipes in poules geschiedt door middel van loting.

4.2       Indien twee of meer equipes van één vereniging in eenzelfde klasse uitkomen, worden deze equipes zo mogelijk in verschillende poules ingedeeld.

4.3       Indien deze equipes in dezelfde poule zijn ingedeeld, ontmoeten zij elkaar zo mogelijk op de eerste speeldag.

Artikel 5: Wedstrijdsysteem

5.1       De competities spelen zich af op de navolgende niveaus:

5.1.1         Doubletten:      1 hoofdklasse-poule;
                                        2 eerste klasse-poules;
                                        4 tweede klasse-poules;
                                        1 derde klasse-poule.

5.2       Alle poules zijn samengesteld uit ten hoogste 16 equipes. In de laagste klasse zijn afwijkingen toegestaan.

5.3       Er wordt gespeeld volgens een schema, waarbij alle equipes per poule elkaar twee keer ontmoeten.

5.4       Bij het opmaken van het klassement van de doublette-competitie gelden de volgende bepalingen:

5.4.1         De rangschikking in de poules wordt bepaald door het aantal gewonnen partijen.

5.4.2         Indien het aantal gewonnen partijen van twee of meer equipes gelijk is, zijn voor de rangschikking achtereenvolgens de volgende criteria van kracht:

a.       het behaalde saldo;

b.       het onderlinge resultaat;

c.       het algemene saldo.

Indien ook dat laatste gelijk is, worden beslissingswedstrijden vastgesteld voor de bepaling van de eindrangschikking.

Artikel 6: Promotie en degradatie

6.1       Doubletten:

6.1.1     De nummers 1 en 2 van de eerste klasse-poules promoveren naar de hoofdklasse.
De nummers 1 en 2 van de tweede klasse-poules promoveren naar de eerste klasse.
De nummers 1, 2, 3 en 4 van de derde klasse-poule promoveren naar de tweede klasse.

6.1.2     De nummers 13, 14, 15 en 16 van de hoofdklasse-poule degraderen naar de eerste klasse.
De nummers 13, 14, 15 en 16 van de eerste klasse-poules degraderen naar de tweede klasse.
De nummers 16 van de tweede klasse-poules degraderen naar de derde klasse.

Artikel 7: Slotbepaling

7.1       Bij calamiteiten en in omstandigheden waarin de regelgeving voor de winter-doublette-competities niet voorziet, beslist het districtsteam.

Algemene regels winter-doublette-competities

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld voor een equipe/team dient vóór aanvang van de competitie te zijn bijgeschreven op de bankrekening van de Nederlandse Jeu de Boules Bond. De verengingen krijgen een factuur van de bond.

Het inschrijfgeld voor winter-doublette-competitie bedraagt € 40,-.

Licenties

Voor het begin van de eerste partij worden de licenties door de wedstrijdleiding gecontroleerd. Geen licentie kan betekenen: niet spelen. Ingevolge de regarderende wetgeving dient iedere deelnemer tevens een identiteitsbewijs te kunnen tonen.

Controle

Elke ontvangende vereniging voor wedstrijden in de doublette-compe­titie en in de triplette-competitie draagt zorg voor de aanwezigheid van een persoon, bij wie de equipes zich ten minste een kwartier voor de aanvangstijd melden en die de licenties en de invallersformulieren controleert.

Tijdschema

De eerste partij begint om 19.30 uur.

Na elke partij is een rustpauze toegestaan van maximaal vijftien minuten. De wedstrijdleiding is bevoegd in dezen een aanwijzing aan een equipe op te leggen.

Kleding

Het is bij alle competities verplicht om per equipe uniforme bovenkleding te dragen. Niet spelen in uniforme bovenkleding kan betekenen dat de equipe wordt uitgesloten van verdere deelname.

Verwerking van uitslagen

De leiders van beide equipes in de doublette-competitie noteren de uitslag van elke partij op het uitslagenformulier. Elk resultaat wordt tweemaal op het formulier genoteerd; achter de naam van de winnaar en achter die van de verliezer.

Uitslagenformulieren

De uitslagenformulieren van de doublette-competitie worden door de ontvangende vereniging op de dag na de speelavond opgestuurd naar de competitieleider. (Zie: Ten slotte). Bij het uitslagenformulier horen de formulieren waarop invallers zijn gemeld én de opgave van niet-gemelde equipes.

Afgelasting

Bij hoge uitzondering (bij voorbeeld: extreem slechte weersomstandigheden, dan wel voorspellingen) kan een wedstrijddag worden uitgesteld. De beslissing hieromtrent wordt genomen door het districtsteam.

Prijzen

Voor de eerste drie plaatsen in de eindrangschikking van alle klassen van de doublette-competitie worden prijzen beschikbaar gesteld.

Deelnemers dienen zich (op de laatste dag/avond van een competitie) ervan te vergewissen of zij voor een prijs in aanmerking komen. Prijzen die niet worden afgehaald, vervallen aan het district.

Roken en mobiele telefoons

Roken én het gebruik van mobiele telefoons tijdens wedstrijden zijn niet toegestaan. Het gebruik van mobiele telefoons is eveneens niet toegestaan op het speelterrein.

Alcohol

Een ieder wordt vriendelijk doch dringend verzocht zo veel mogelijk matiging te betrachten bij het gebruik van alcoholische dranken. Het is niet toegestaan alcohol te gebruiken tijdens wedstrijden.

De nuttiging van zelf meegebrachte alcoholische dranken is in kantines niet toegestaan.

Sancties

Aan equipes, leden van equipes of verenigingen die zich niet houden aan de regelgeving van de districtscompetities worden sancties opgelegd, zulks ter beoordeling van het districtsteam. Deze sancties kunnen bestaan uit: waarschuwing, schorsing, schikkingsvoorstel, inname van licentie, wedstrijden als niet gespeeld verklaren, terugzetting naar laatste plaats in rangschikking, geen toebedeling van wedstrijddagen in volgend jaar. In het geval van een schikkingsvoorstel, wordt dit voorgelegd aan de vereniging waarvoor de betreffende equipe uitkomt.

Sluiting kantine

Een vereniging kan haar kantine sluiten een half uur na beëindiging van de laatste partij van een wedstrijddag of wedstrijdavond. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de voorwaarden in de gemeentelijke vergunning van de betreffende vereniging.

Temperatuur in accommodaties

Aan een vereniging in wier accommodatie tijdens de wedstrijddagen of wedstrijdavonden van de wintercompetities de temperatuur niet ten minste vijftien graden kan bedragen, worden geen competities of toernooien toebedeeld.

Ten slotte

De deelnemers dienen zich te houden aan de huisregels van de verenigingen.

De wedstrijdformulieren van de winter-doublette-competitie dienen te worden opgestuurd naar:

WDC-competitieleider Angelique Wilderbeek | Gersteveld 35

3902 EM  Veenendaal | Telefoon: 0318-553481

E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.